شادی و پیروزی

این لحظه که در پیش من است
فرصتی ناب برای رفتن است
بام پیروزی بود بر سر ما
زنگ شادی برای زدن است

هیچ نظری موجود نیست: