رها کردن و بی آزاری

نه در گذشته خطا کرده، نه در آینده آزاری
بهشت است این زمین و پیمبر است چنین یاری
چو خطا را رها کنی از ذهن، تو بگو نکرده ای آن را
چو کشی دست ز آزردن، تو دگر غم نمی داری

هیچ نظری موجود نیست: