عهد

ب
ختم دفتر بدان اصول کنم
بل یک نظر به جان وصول کنم
وای بر من کز سیاهی بخت خویش
روزگاری ز عهد خود عدول کنم

هیچ نظری موجود نیست: