کیستم من

به یک عمری ندانستم که هستم من
گمان بردم که یک سرهستم   و تن
کسی را خویش گفتم دشمنم بود
مزید غم لهیب موطنم بود

هیچ نظری موجود نیست: