خدا را شکر

جز شکر خداوند، سخن حیف و حرام است
یک واژه به شکرش، کتابی به تمام است
من شاکرم و شکرگزار با همه جان
صد شکر بر این شکر، که خود عیش مدام است


هیچ نظری موجود نیست: