این جادوش در باغ بودم و یکی غنچه بچیدم
نوای بلبلی آمد نسیمی تازه دیدم
زشیدایی به دریا و بیابان برده ام راه
نمیدانم کجا رفتم چرا این جا رسیدم

هیچ نظری موجود نیست: