بلیت

خواهم که کنم ترک تو را ای بریتی
باید بخرم بهر وطن یک بلیتی
از فیش و ز چیپس گذر باید کرد
!زین پس خورم دیزی و آبگوشت تلیتی

هیچ نظری موجود نیست: