خنده بی اختیار

خدایا شاد کن دلها را
آن چنان که خنده بی اختیار شود
سکه غم که متاع خلایق است
باشد که یکسره بی اعتبار شود

هیچ نظری موجود نیست: