رشد

رشد، دستیابی ناگهانی به شرایط آرمانی نیست؛ یک قدم به آن نزدیک تر شدن است.

هیچ نظری موجود نیست: