گفتار نیک

سوال: در چه شرایطی آزردن خاطر دیگران از طریق واژگان قابل توجیه است؟
جواب: هرگز موجه نیست.

هیچ نظری موجود نیست: