مصادیق جدید در شعر

با خودم فکر کردم اگر شعرای قدیم در زمان حال میزیستند، لابد از مصادیق امروزی برای شرح مطالب شان استفاده میکردند، برای مثال میگفتند:

من تو را جانا به سان مُهر ویزا دوست دارم!
یا چو آن قارچ و پنیر روی پیتزا دوست دارم!
*
ای یار من گلی تو
پاراستامولی تو
*
از قطار عشق تو جا مانده اند
پس بگو تاکسی بر ایشان آورند
*
در کنکور عشقت مردود گشته بود
زیرا رقیب سوال را خریده بود

هیچ نظری موجود نیست: