سردی فراموشی

دوش خواب غریبی دیدم
که مرا مایه افسوس و غم است
خواب دیدم که عزیزی مرده
مدتی پیش و من
غافل از فقد و نبودش بودم
و با غصه درد
سر صحبت به همو بگشودم
تا ز رنجش کاهم
و خودم میدانم
که مرا حزن ز کردار خود است
و ز نادیدن او
که وجودش در یاد
گو اییا مرده و من
اندوهگین
سوز سردی سنگین
در هوای دلم است
گرمی و نور کم است
گرمی و نور کم است

هیچ نظری موجود نیست: