مدیر

سه نوع مدیریت وجود دارد:
اجرایی: مدیر حرف میزند و عمل میکند؛
هدایتی: مدیر حرف و عمل دیگران را هدایت میکند؛
آزادانه: مدیر به دیگران اجازه میدهد حرف بزنند و عمل کنند.

مدیر خوب مدیری است که اگر دیگران حرفی برای گفتن داشتند و خواستار عمل بودند، آزادانه مدیریت کند؛ اگر برخیها بر خلاف مصالح جمع حرف زدن و عمل کردند، هدایتی نقش ایفا کند؛ و اگر در دیگران انگیزه حرف زدن و عمل کردن نبود، اجرایی مدیریت کند.

خلاصه این که شکل مدیریت مدیر خوب ثابت نیست، ولی در همه شرایط به نفع مجموعه تحت مدیریت اش است.

هیچ نظری موجود نیست: