علم و سیاست

برخی به همه چیز از جمله سیاست، علمی نگاه میکنند و
بعضی ها به همه چیز از جمله علم، سیاسی می نگرند.


هیچ نظری موجود نیست: