گریه باید کرد

«رندی» چهل روز خود را بفرسود تا شعری در مدح سلطانی گوید، تا بلکه وی را وزارت دهد.

حکیمی گفت: اگر این نادان به آن چاپلوسی وزیر شود، بر مملکت گریه باید کرد، و اگر نشود بر او باید گریست، که آبروی خود ببرد، زحمت بیهوده کشید و آخرت خویش نیز تباه نمود.

هیچ نظری موجود نیست: