بهشت و جهنم

شاید انسان هرگز نتواند بهشت بسازد، ولی قطعا قادر به ساختن جهنم هست!

هیچ نظری موجود نیست: