ارزش های اخلاقی در نظام درمانی

ریتزر در کتاب مک دونالدی شدن به سه ارزش اخلاقی که در نظام آموزش و پرورش کشورش بیشتر از همه مورد تاکید قرار میگیرند اشاره میکند :

respect, honesty and responsibility

احترام، صداقت و مسولیت پذیری.

در نظر گرفتن این ارزشها از سوی درمانگران، قطعا آثار مفید زیادی در بر خواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست: